[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน ( อ่าน : 98 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ webmaster สนอง ทองปาน
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
2 แนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ( อ่าน : 91 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ webmaster ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์*
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
3 ศึกษารูปแบบการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม – บาลี ของคณะสงฆ์ภาค 4 ( อ่าน : 91 / ดาวน์โหลด : 23 ) เจ้าของ webmaster พระมหาธวัชชัย ธมฺมรํสี1(สุวรรณผา), พระครูสุธีคัมภีรญาณ, ประยูร แสงใส2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 การบริหารแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 88 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ webmaster สมประสงค์ ชัยโฉม1, วินัย เชื่อมวราศาสตร์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
5 กลยุทธ์การสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย : กรณีศึกษา การให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพแกะซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างปลอดภัย ณ บ้านโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ( อ่าน : 102 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ webmaster นุตา ศุภคต
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
6 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการก าหนดนโยบายสาธารณะโครงการรับจ าน าข้าว ( อ่าน : 79 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ webmasterกมลวิธ ลอยมา1, รศ.ดร. ธีระภัทรา เอกผาชยัสวัสดิ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
7 การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการทรัพยากรน้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 79 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ webmaster บรรณรักษ์ บุญปก¹, สนอง ทองปาน²
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
8 การใช้ถังกรองประดิษฐ์ที่มีตัวดูดซับถ่านไม้ไผ่เพื่อก้าจัดฟอสเฟตจากน้้าเสียชุมชน ( อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ webmasterนพวรรณ สร้อยสังวาล1, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการบ้าบัดน้้าเสีย ส้าหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ webmasterเอกภพ สร้อยฟ้า1, พรทิพย์ ศิริภัทราชยั2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
10 ความสามารถในการดูดซับของเถ้าลอยลิกไนต์ต่อการก้าจัดฟอสฟอรัสจากน ้าเสียชุมชน ด้วยถังกรองที่ประดิษฐ์ ( อ่าน : 24 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ webmasterอรรุจี ซอหะซัน1, รศ. คณิตา ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
11 ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจน และทีเคเอ็นด้วยถังกรองประดิษฐ์ โดยใช้ตัวดูดซับเถ้าลอยลิกไนต์ ( อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ webmasterจุฬาลักษณ์ จันทวงศ์1, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
12 การใช้ประโยชน์ถ่านไม้ไผ่ชีวภาพเพื่อลดการปลดปล่อยแอมโมเนียมจากดินและลดการปนเปื้อน ธาตุอาหารไนโตรเจนในน ้าเสียทางการเกษตร ( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ webmasterกรรณิกา ครุฑแก้ว1, รศ.ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 การก าจัดสารอินทรีย์ในน าเสียจากโรงงานผลิตเยลลี่ โดยกระบวนการสร้างตะกอน ด้วยเถ้าลอยลิกไนต์และถังกรองประดิษฐ์ที่มีตัวดูดซับถ่านกะลามะพร้าว ( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ webmasterพรพรรณ ปัญญายงค์1, รศ. คณิตา ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
14 การบ้าบัดน้้าเสียจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงทางชีวภาพโดยการกระตุ้นด้วยสารอาหาร( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 28 ) เจ้าของ webmasterชนาธิป ปิ่นรัตน์1, นิพนธ์ตังคณานุรักษ์2และ คณิตา ตังคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
15 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวการจัดการทรัพยากรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ เจตคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทักษะทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 26 ) เจ้าของ webmasterพัชทิชา กุลสุวรรณ์ 1, จุไรรัตน์ คุรุโคตร2, ประยูร วงศ์จันทรา3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
16 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เพื่อปลูกมันส าปะหลังในจังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ webmasterอรอุมา สงชะวา1 น้ าทิพย์ คา แร่2 พีระยศ แข็งขัน3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีประสบการณ์สอนและขนาดโรงเรียนต่างกัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคาม ( อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 24 ) เจ้าของ webmasterนธภร ไชยธรรม1, ภูวดล โกมณเฑียร2, ปัทมาวดี เงินจันทร์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
18 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรี( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ webmasterสุธัญญา พันธุ์รักษ์1, บุษรา ยงค าชา2 และ ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
19 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน ระดับประ( อ่าน : 20 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ webmasterณาราชา จิตจักร์1 นงนิตย์ มรกต2 และ ปิยนุช คะเณมา3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
20 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียน แบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง และการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลก( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 27 ) เจ้าของ webmasterอัญชลี กล้าขยัน1, บุษรา ยงค าชา2, และ อนุวัฒน์ วันทอง3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>