[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การรณรงค์การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด

เจ้าของผลงาน : webmasterชาติเชื้อ เชิงหอม1, ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา2, ดร.มานิตย์ ซาชิโย3
จันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 71    จำนวนการดาวน์โหลด : 109 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ:  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้พื้นบ้านในเขตต าบลสระคู อ าเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (2) เพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและ (3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ได้มาจาก การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive   Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์ไม้พื้นบ้าน แผ่นพับ แบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคติและแบบวัดการมีส่วนร่วม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบโดยใช้ t-test  ผลการวิจัยพบว่า พันธุ์ไม้พื้นบ้านที่พบในต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มี ทั้งหมด 32 ชนิด ได้แก่ กระจี๊ยบแดง กระถิน กระบก กันเกรา ขี้เหล็ก แคบ้าน จัน จ าปี ชะพลู แดง ตะไคร้ หอม ติ้วทองกวาว บอระเพ็ด ผักหวานบ้าน ผักอีนูน พฤกษ์ พีพวน โพศรีมหาโพธิ์ มะกล่ าต้น มะกอกป่า มะขาม มะยม มะสัง มะหวด แมงลัก ย่านาง เล็บแมว สะเดา หมากเม่า หว้าและเหงือกปลาหมอคู่มือ ฝึกอบรมเรื่องการรณรงค์การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ไม้พื้นบ้านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องจาก ผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่าระหว่าง 0.60 – 1.00 แสดงว่าคู่มือฝึกอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดเยาวชนที่ เข้าร่วมฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ไม้พื้นบ้านมีความรู้และทัศนคติหลังฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อน ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนทั้งเพศชายและเพศ หญิงมีความรู้และทัศนคติหลังฝึกอบรมไม่แตกต่างกัน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์ ไม้พื้นบ้านมีระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เยาวชนทั้งเพศ ชายและเพศหญิงมีระดับการมีส่วนร่วมหลังเข้าร่วมกิจกรรมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ:  การรณรงค์, การอนุรักษ์, พันธุ์ไม้พื้นบ้าน 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา เล่มที่ 18 10/ม.ค./2562
      วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา เล่มที่ 17 10/ม.ค./2562
      วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา เล่มที่ 16 10/ม.ค./2562
      วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา เล่มที่ 15 10/ม.ค./2562
      วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา เล่มที่ 14 10/ม.ค./2562