[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
31 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ( อ่าน : 78 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ ยอด สะตะ1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, ดร.อุทัย จันทร์กอง3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
32 การพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ( อ่าน : 67 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ มนตรี ใยระย้า1, รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 2, อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
33 เครื่องล้างสารพิษใน ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตน้้าดื่มด้วยโอโซน( อ่าน : 68 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
34 การใช้รูปแบบการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( อ่าน : 69 / ดาวน์โหลด : 99 ) เจ้าของ พัฒนา พรหมณี1, อาจารย์ ดร. สุนทรี จีนธรรม2, อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
35 การพัฒนารูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา ( อ่าน : 66 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ พัชรี ประสังริโย1, อาจารย์ ดร. สุนทรี จีนธรรม2, ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
36 การศึกษาพฤติกรรม ต่อการใช้ทรัพยากร ของพนักงานโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 75 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ พรนิภา ปทุมานุสรณ์1, อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธ์ 3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
37 เจตคติของประชาชนที่มีต่อการศึกษาสื่อมัลติมีเดียเรื่องภาวะโลกร้อน ( อ่าน : 66 / ดาวน์โหลด : 101 ) เจ้าของ ปรัชญกุล ตุลาชม1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
38 กลยุทธ์การสร้างสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินเพื่อความเป็นเลิศ( อ่าน : 68 / ดาวน์โหลด : 99 ) เจ้าของ ดร.น้้าเพชร อยู่สกุล
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
39 การพัฒนาชุดฝึกอบรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชน ( อ่าน : 67 / ดาวน์โหลด : 100 ) เจ้าของ ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
40 วิถีชีวิตชุมชนรอบเขื่อนหลังการสร้างเขื่อนพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ( อ่าน : 70 / ดาวน์โหลด : 100 ) เจ้าของ คมแสน พิลาสมบัติ1, บุญเลศิ วงค์โพธิ์2, วิญญ ูสะตะ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
41 ระบบบ าบัดน า้เสียส าหรับโรงเรียนและบทปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ เรื่องการบ าบัดน า้เสีย ( อ่าน : 73 / ดาวน์โหลด : 96 ) เจ้าของ ดร.สนอง ทองปาน
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
42 Sustainable School Implementation in Victoria, Australia ( อ่าน : 73 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ Jureelak Pimrot
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
43 การศึกษาเจตคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับน้้าใช้ในครัวเรือน ของพนักงานบริษัทน้้าดื่มกรุงเทพน้้าทิพย์ จ้ากัด ( อ่าน : 67 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ วิไล ติวารี1, ผศ.ดร.สุวารีย ์ ศรปีูณะ2, อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
44 แนวทางการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 99 ) เจ้าของ ประยูรศรี ไวยรูปี1, ดร.สุนทรี จีนธรรม2, ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
45 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 70 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ สิรินดา คลี่สุนทร¹, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์² ¹
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
46 ประสิทธิภาพการบ าบัดบีโอดีและซีโอดี โดยกกกลมและธูปฤาษี ในระบบพื้นที่ชุ่มน ้าเทียม ของโครงการศึกษาวจิัยและพฒันาสิ่งแวดล้อมแหลมผกัเบีย้ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ( อ่าน : 66 / ดาวน์โหลด : 102 ) เจ้าของ รัชชนิดา กันทะวงศ์1, นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ์2, และ คณิตา ตงัคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
47 ปัญหาและความต้องการสื่อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 98 ) เจ้าของ มรรษพร สีขาว1 ผศ.ดร.สุวารีย ์ ศรีปูณะ2 ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
48 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดโรงเกลือ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ( อ่าน : 69 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ อมรรัตน์ ช่างฉาย1, รองศาสตราจารย ์ดร.วินยั วีระวฒันานนท์2, อาจารย ์ ดร.ธงชยั นิลคา 3,
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
49 การศึกษาความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาอาหารในท้องถิ่น ต าบลคลองกระจัง อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 95 ) เจ้าของ สุกัญญา แก้วนิ่ม1, ดร.สุนทรี จีนธรรม2, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ไพโรจน์ เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
50 การเปรียบเทยีบการอ่านและการเขียนสื่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่5 โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC กบัการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ( อ่าน : 121 / ดาวน์โหลด : 106 ) เจ้าของ สมพร ช่อสูงเนิน¹,สมทรง สิทธิ² ,อนุวัต ชัยเกียรติธรรม3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>