[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 12 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
61 กระบวนการถ่ายทอดวงโยธวาทติโรงเรียนหล่มสักวทิยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 58 / ดาวน์โหลด : 84 ) เจ้าของ นางสาวกาญจนา วงศว์ิเศษ1, มนสั วฒันไชยยศ2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
62 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมคุณภาพในชุมชนบ้านศรีวิลัย ต าบลหนองปลงิ อา เภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม ( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 81 ) เจ้าของ จุไรรัตน์ คุรุโคตร*
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
63 ปัจจัยทสี่่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 77 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ ภทัรดร พุทธนุรัตนะ1, สนธยา ชมภู2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
64 ความคิดเห็นเกยี่วกบัความสัมพนัธ์ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทมี่ีเพศต่างกัน ในจังหวัดมุกดาหาร ( อ่าน : 66 / ดาวน์โหลด : 72 ) เจ้าของ ฤทธินนท์ นามศักดิ์1, จีระพรรณ สุขศรีงาม2 , วิลาวณัย ์ พร้อมพรม3
11/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
65 ความคิดเห็นเกยี่วกบัความสัมพนัธ์ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทมี่ีเพศต่างกัน ในจังหวัดมุกดาหาร ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ ฤทธินนท์ นามศักดิ์1, จีระพรรณ สุขศรีงาม2 , วิลาวณัย ์ พร้อมพรม3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
66 ความรู้ความเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนบริเวณอา เภอสทงิพระ จังหวดัสงขลา( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ กีรติ วานิช1, พงษช์ยั ดาํรงโรจนว์ฒันา2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
67 การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นที่สูงของประเทศไทย ( อ่าน : 68 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ ธวลัหทยั บุณยรัตนเสวี1, สุวรรณา ประณีตวตกุล2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
68 ความเป็นท้องถิ่นนิยมในปกิณกคดีของนักปราชญ์เมืองอุบลราชธานี ( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ ปิยนงค ์ แสนสิงห์1, จารุวรรณ ธรรมวตัร2, ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์ 3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
69 ความคิดเห็นเกยี่วกบัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความแตกต่างด้านเพศและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในจังหวัดสุรินทร์ ( อ่าน : 78 / ดาวน์โหลด : 85 ) เจ้าของ กิตติยา สุขสวัสดิ์1, สุคนธ์ทิพย ์ เศวตนลินทล2 , อุษา ทองไพโรจน์3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
70 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มติ ิ คู่มือนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ( อ่าน : 93 / ดาวน์โหลด : 87 ) เจ้าของ วิรัลพชัร นารี1 , สานิตย ์กายาผาด2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
71 การพัฒนาสื่อโฆษณารถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีผลต่อการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภค ( อ่าน : 64 / ดาวน์โหลด : 77 ) เจ้าของ กานตพ์ิสิษฐ ์สายบุญลี1, คชากฤษ เหลี่ยมไธสง2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
72 แนวทางการพฒันาการเรียนการสอนปฏิบัติกตีาร์คลาสสิค ของนักศึกษาสาขาวชิาดนตรีสากล มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 62 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ ชยัวฒัน ์นา หนา้กองทพั1, มนสั วฒันไชยยศ2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
73 ความขัดแย้งทางการเมืองทมี่ีความสัมพนัธ์กบั การพฒันาประชาธิปไตยในประเทศไทย ( อ่าน : 54 / ดาวน์โหลด : 82 ) เจ้าของ สุภชยั ตรีทศ1 และ ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
74 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีผลต่อการปฏิรูปการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 73 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ โดมธราดล อนนัตสาน1, ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
75 การพัฒนาคู่มือการท าการเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ ิพระบรมราชินีนาถ บ้านกา พ ี้ต าบลกา พ ี้อา เภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม ( อ่าน : 79 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ ปรียาพตัร ทองสุก1, ประยรู วงศจ์นัทรา2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
76 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนวิจัยและพัฒนา พันธุ์ปาล์มลูกผสมสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ ฐานสั คุณาไพศาล1, กัมปนาท วิจิตรศรีกมล2, สุวรรณา ประณีตวตกลุ3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
77 การพัฒนาคู่มือเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ ิพระบรมราชินีนาถ จังหวดัสกลนคร( อ่าน : 86 / ดาวน์โหลด : 79 ) เจ้าของ ฐาปนี ศรีจา นง1, ประยรู วงศจ์นัทรา2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
78 การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในเขตอ่างเก็บน ้าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ นเรศ นาเมืองรักษ์1, ประยรู วงศจ์นัทรา2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
79 การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทักษะการใช้ภาษาองักฤษส าหรับนักเรียน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ จินดา วรปัสสุ1, ณฐัวฒุิ บุง้จนัทร์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
80 การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าป่าสักเพื่อการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวดัลพบุรี ( อ่าน : 71 / ดาวน์โหลด : 80 ) เจ้าของ สุวฒัน์ อินทรประไพ
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>