[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
71 นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 76 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ กมลวชิ ลอยมา
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
72 การประเมินคุณภาพน ้าในคลองบางซื่อหลังจากโรงควบคุมคุณภาพน ้าจตุจักรเปิดด าเนินการ ( อ่าน : 78 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ ณัฐปวีณ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ1, นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ์2, คณิตา ตงัคณานุรักษ์3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
73 การพฒันาหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายที่เกยี่วข้องกบัมลพษิทางนา ้ ส าหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอสัสัมชัญ ( อ่าน : 78 / ดาวน์โหลด : 68 ) เจ้าของ ภาณุวฒัน ์ จิตรจิระวาณิชย์¹, สนอง ทองปาน²
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
74 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 ใต้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ( อ่าน : 88 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ วราภรณ์ อุตทอง1, กระจ่าง ตลับนิล2, ปิยนุช คะเณมา 3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
75 การจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรม ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดตราด ( อ่าน : 83 / ดาวน์โหลด : 58 ) เจ้าของ ชฎาพร กุลชาติ1, สุวรรณา ประณีตวตกุล2, จิราภษั อจัจิมางกรู3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
76 การสอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน โดยใช้เอกสารค าสอน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ( อ่าน : 82 / ดาวน์โหลด : 67 ) เจ้าของ ประยรู วงศจ์นัทรา
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
77 ประสิทธิภาพของตัวกลางถ่านไม้ไผ่ในระบบบ าบัดน า้เสียแบบถังกรองไร้อากาศ เพื่อบ าบัดน ้าเสียจากฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ( อ่าน : 82 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ธิดารัตน์ มจัจุปะ1, น ้าผึ้ง ดุงโคกกรวด2, ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล3
11/มิ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา FullText
78 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ( อ่าน : 81 / ดาวน์โหลด : 63 ) เจ้าของ สุภกานต ์จอมสวรรค์1, นนัทนา เลิศประสบสุข2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
79 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลจังหวดัเพชรบููรณ์ ( อ่าน : 78 / ดาวน์โหลด : 69 ) เจ้าของ ศุภชัย คล่องขยัน1, สนธยา ชมภู2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
80 ปัจจัยทมี่ีความสัมพนัธ์กบัการจัดการขยะทสี่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ วิภาพรรณ เพียรแยม้1, วิสาขา ภู่จินดา2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
81 การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ( อ่าน : 54 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ หทัยชนก กิระชาติ1, วิรัติ ปานศิลา2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
82 การพฒันากระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนาคู่ ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ( อ่าน : 52 / ดาวน์โหลด : 61 ) เจ้าของ ปิยะดา ฟองแก้ว1, สงครามชยั ลีทองดี2, สญัชยั ปิยะพงษก์ลุ3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
83 การรับรู้ความเสี่ยงในการท างานของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษากลุ่มแรงงานกัมพูชา ในงานขนถ่ายสินค้าเข้า และคัดแยกสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์ ( อ่าน : 49 / ดาวน์โหลด : 65 ) เจ้าของ กิตติมา ภู่ระย้า1, ณิภทัรา หริตวร2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
84 การฝึกอบรมการจัดการรถขนขยะส าหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ( อ่าน : 51 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ประยรู วงศจ์นัทรา1, ควนัเทียน วงศจ์นัทรา2, พงศกร ชาวเชียงคุง3, สงวนศักดิ์ กิตติวุฒิไกร4
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
85 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ละลายช้าและวัสดุดูดซับก๊าซมีเทนต่อการลดก๊าซมีเทน ทปี่ลดปล่อยจากนาข้าว ( อ่าน : 57 / ดาวน์โหลด : 70 ) เจ้าของ กรีสุคนธ์ นาคสงัข์1, คณิตา ตงัคณานุรักษ์2, ดร.รจนา ตงักุลบริบูรณ์3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
86 ประสิทธิภาพการใช้รังสียูวี-ซี (UV-C) ในการลดปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศของห้อง ผู้ป่วยแยกโรคโรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ( อ่าน : 58 / ดาวน์โหลด : 71 ) เจ้าของ เอกรัฐ ทองดีนอก1, กัลยา หาญพิชาญชัย2, วีระพล วงษป์ระพนัธ์3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
87 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของแม่วัยรุ่น อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ บดินทร์ ศรีลุนช่าง1, ณฐัจาพร พิชยัณรงค์2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
88 การพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้ง อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม ( อ่าน : 48 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ชญาพฒัน ์ สุรขจรเดช1, ชยัยง ขามรัตน์2, สญัชยั ปิยะพงษก์ลุ3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
89 สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 64 ) เจ้าของ ธีรพล พวงชื่น1,รองศาสตราจารย ์ดร. มนสั วฒันไชยยศ2, ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง ชลวิโรจน์3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
90 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อา เภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ( อ่าน : 48 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ ผกาวรรณ อุดร1, ชญาดา พนัธุ์สุข2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>