[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การบ้าบัดน้้าเสียจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงทางชีวภาพโดยการกระตุ้นด้วยสารอาหาร

เจ้าของผลงาน : webmasterชนาธิป ปิ่นรัตน์1, นิพนธ์ตังคณานุรักษ์2และ คณิตา ตังคณานุรักษ์3
อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 26    จำนวนการดาวน์โหลด : 36 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ:  สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงแพรํกระจายอยูํในหลายพื้นที่ และมีการปลํอยน้้าเสียที่มีการ ปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนออกมา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหา สารอาหารที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียท๎องถิ่น ซึ่งคัดแยกจากน้้าเสีย ของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ผลจากการตรวจสอบลักษณะทางฟีโนไทป์ โดยการย๎อมสีแกรม พบวํามี เชื้อติดสีแกรมบวกเป็นชนิด Bacillusและเชื้อติดสีแกรมลบเป็นชนิด Staphylococcus และ Bacillus เจริญเติบโตอยูํในน้้าเสีย จากการทดสอบสารอาหารจ้านวน 5 ชนิด (กากน้้าตาล, แอมโมเนียมไนเตรท, ปุ๋ยเคมีสูตร 46:0:0, ปุ๋ยเคมีสูตร 16:16:16 และผงชูรส) พบวํา การเติมกากน้้าตาลร๎อยละ 0.6 โดยปริมาตร สามารถกระตุ๎นการยํอยสลายทางชีวภาพได๎สูงกวํา ร๎อยละโดยน้้าหนักของน้้ามันหลํอลื่นที่หายไปเทํากับ 24.83 นอกจากนี้การทดลองในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ผลการทดลองพบวําภายใต๎สภาวะการเติมอากาศ และ กากน้้าตาลร๎อยละ 0.6 โดยปริมาตรในน้้าเสีย 20 ลิตร ให๎ประสิทธิภาพในการบ้าบัดไขมัน น้้ามัน และกรีส และซีโอดีสูงที่สุดเทํากับร๎อยละ 56.52 และ 90.00 ในวันที่ 3 ของการบ้าบัด ในขณะที่การใช๎ถังปฏิกรณ์ ชีวภาพชนิดไร๎อากาศรํวมกับการเติมกากน้้าตาลให๎ผลการบ้าบัดน้้ามัน ไขมันและกรีส และซีโอดีได๎ต่้า กวําการบ้าบัดโดยใช๎ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเติมอากาศร๎อยละ 13.44 และ 45.00 ตามล้าดับ ดังนั้นจาก การศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวําการใช๎กากน้้าตาลรํวมกับการใช๎ถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบเติมอากาศสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพ ในการบ้าบัดน้้าเสียจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงได๎ 
ค้าส้าคัญ:  น้้าเสียจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง, การกระตุ๎นด๎วยสารอาหาร, แบคทีเรียท๎องถิ่น 


ดาวน์โหลด  ( Fulltext )  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมชุมชน 12/มิ.ย./2561
      แนวทางการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 12/มิ.ย./2561
      ศึกษารูปแบบการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรม – บาลี ของคณะสงฆ์ภาค 4 12/มิ.ย./2561
      การบริหารแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบูรณ์ 12/มิ.ย./2561
      กลยุทธ์การสอนการสื่อสารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการวิจัย : กรณีศึกษา การให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพแกะซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างปลอดภัย ณ บ้านโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12/มิ.ย./2561