[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
21 การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบ ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนวิท( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterมุกดา ศรีดารา1, บุษรา ยงค าชา2 และ อนุวัฒน์ วันทอง3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
22 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของครูวิทยาศาสตร์ ที่สอนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเพศและประสบการณ์การสอนต่างกัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 26 มหาสารคาม ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterกิติยาภรณ์ พลวี1, ภูวดล โกมณเฑียร2 และ ปัทมาวดี เงินจันทร์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
23 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterพรทิพย์ เวียงสมุทร1, ภูวดล โกมณเฑียร2 และ ปัทมาวดี ปาสาจะ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
24 การบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานย้อมผ้าโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์เป็นสารสร้างตะกอน ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ webmasterจารุวรรณ พันธ์ชมภู1, คณิตา ตังคณานุรักษ์2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
25 การพัฒนาระบบบ้าบัดแบบพื้นที่ชุ่มน้้าเทียมเพื่อก้าจัดทีเคเอ็น จากน้้าเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่านไม้ไผ่ ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ webmasterชาคริยา อมาตยกุล1, คณิตา ตงัคณานุรักษ์2 และ นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
26 รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ มนูญ มนูขจร1, ดร.วิญญู สะตะ2, รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
27 การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ คมสัน พิลาสมบัติ1, อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงศ์โพธิ์2 , ผชู้่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
28 ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แม่น ้าปราจีนบุรี ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ อภิญญา วงษ์รักษา1, ดร.ธงชัย นิลค า2, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
29 การศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือนชนบท ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จังหวัดกาฬสินธุ์ ( อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ เสรี แซ่ตัน1, รศ.ดร.วินัย วีระวฒันานนท์2, อาจารย ์ดร.ธีรพัฒน์ สุทธิประภา3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
30 รูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ สมาน ด้วงพรหม1, รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 2, อาจารย์ ดร. สุนทรี จีนธรรม3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
31 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยชุมชน เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ วิทวัฒน์ สิงห์นาครอง1, ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต2, ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
32 การศึกษาภูมิปัญญา พชืสมุนไพรที่อนุรักษ์ไว้ในสมาคมแพทย์แผนไทย ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 18 ) เจ้าของ วิเชียร สมงาม1, ดร.สุนทรี จีนธรรม2, รศ.ยุพด ี เศรษฐพรรณ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
33 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอาหาร ( อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ รุ่งเรือง สารวิจิตร1, อาจารย์ ดร.สุนทรี จีนธรรม2, ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
34 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ชุมชน ( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ ยอด สะตะ1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, ดร.อุทัย จันทร์กอง3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
35 การพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจริยธรรมสิ่งแวดล้อม ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ มนตรี ใยระย้า1, รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 2, อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
36 เครื่องล้างสารพิษใน ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และผลิตน้้าดื่มด้วยโอโซน( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
37 การใช้รูปแบบการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ พัฒนา พรหมณี1, อาจารย์ ดร. สุนทรี จีนธรรม2, อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
38 การพัฒนารูปแบบการสอนสิ่งแวดล้อมแบบร่วมมือตามแนวพหุปัญญา ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ พัชรี ประสังริโย1, อาจารย์ ดร. สุนทรี จีนธรรม2, ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
39 การศึกษาพฤติกรรม ต่อการใช้ทรัพยากร ของพนักงานโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ พรนิภา ปทุมานุสรณ์1, อาจารย์ ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ รังกุพันธ์ 3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
40 เจตคติของประชาชนที่มีต่อการศึกษาสื่อมัลติมีเดียเรื่องภาวะโลกร้อน ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ ปรัชญกุล ตุลาชม1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, ผศ.ดร.ไพโรจน์ เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>