[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
41 การใช้เถ้าลอยลกิไนต์ในระบบบ าบัดแบบบึงประดิษฐ์เพื่อลดฟอสเฟตจากน ้าเสียชุมชน ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นรินทร ม่วงสาร1, อาจารย ์คณิตา ตงัคณานุรักษ์2, อาจารย ์ดร. นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
42 การประเมินคุณลักษณะการท่องเที่ยวชมโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) บริเวณปากแม่น า้บางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ ธนิษฐา ศิริวิรินทรัตน์1, รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา ประณีตวตกลุ2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
43 การกา จัดสีของน า้และซีโอดีในน า้ทงิ้จากระบบบ าบัดแบบ UASB ของโรงงานผลติเบียร์ โดยใช้เถ้าลอยและระบบบ าบัดแบบบึงประดิษฐ์ ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ ฐาณชัชา คชวงศ์1, คณิตา ตงัคณานุรักษ์2, และ นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
44 การจัดการน ้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น ้าในเขตโครงการส่งน ้าและ บ ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ ชนนัทญ์า ทองยอ้ย 1, ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ 2, รศ.ดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
45 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ของต าบลวงับ่อ อา เภอหนองบัว จังหวดันครสวรรค์( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ ฉลองรัฐ ทองกันทา1, ดร. สุนทรี จีนธรรม 2,ผศ.ดร.ไพโรจน ์เบาใจ3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
46 การพัฒนาชุดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการขยะ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ส าหรับนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ คงพร นิ่มเจริญชัยกลุ1, อาจารย ์ ดร.ธงชยั นิลคา 2, รศ.ดร.ไพฑูรย ์ สุขศรีงาม3,
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
47 การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการชลประทาน โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวดันครนายก ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ เศรษฐภูมิ บวัทอง1, อาจารย ์ดร.สนัติ แสงเลิศไสว2
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
48 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของมลสารทางอากาศ กับสภาพอุตุนิยมวิทยา ในพืน้ทเี่ขตดินแดง และเขตลาดพร้าว ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ กรรณิกา จันทะล่าม1, อาจารย ์ดร. นิพนธ์ ตงัคณานุรักษ์2, อาจารย ์คณิตา ตงัคณานุรักษ์3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
49 ผลการใช้รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของบริษัท โอกาโมโตเท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จ ากัด ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ เลียง มากพูน1, รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์2, ดร.ธงชัย นิลค า3
12/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
50 การพัฒนาวัดในประเทศไทย ให้เป็นวัดสีเขียว ( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 19 ) เจ้าของ webmasterดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
51 การก้าจัดทองแดง นิกเกิล และสังกะสีในน ้าเสียโดยการใช้เถ้าลอยเป็นสารสร้างตะกอน ( อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterรวิวรรณ วรดิลก1, นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์2, คณิตา ตังคณานุรักษ์3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
52 การส่งเสริมการท้าน้้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้เป็นน้้ายาล้างห้องน้้าส้าหรับโรงเรียน ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterนววิช ดลแม้น1, อดิศักดิ์ สิงห์สีโว2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
53 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ webmasterสิรินดา คลี่สุนทร1, ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
54 การพัฒนาแผนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่ใช้พหุปัญญา ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ webmasterนพดล โชติกพานิชย์1, อาจารย ์ ดร.ธงชัย นิลค า2, รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม3,
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
55 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterชุติมา วัฒนะคีรี
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
56 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมเมืองชากังราว เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียนสื่อความและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterวิลาสินี ลิไธสง¹,วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์²
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
57 การศึกษาความพร้อมของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterณัฐพงศ์ โหรากุล1, ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร2
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
58 ผลการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเอื้ออาทร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ webmasterคมสัน พิลาสมบัติ1, ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ2, ผศ. ดร.อดิศักด ิ์ สิงห์สีโว3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
59 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ( อ่าน : 7 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ webmasterศักดา ตุ้ยหล้า1, พิทักษ์เทพ ปุจ้อย2, ศันสนีย์ วงค์ม่วย3
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
60 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกอ้อย แบบเผาและไม่เผาอ้อย ก่อนการเก็บเกี่ยว ตามชุดดินในจังหวัดสระแก้ว ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 15 ) เจ้าของ webmasteวรภัทร จิตรไพศาลศร ี1, อาจารย์ ดร. ณัฐพล จิตมาตย์ 2, อาจารย์ ดร. เออวดี เปรมัษเฐียร 3 r
11/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>