[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
http://www.aeet.or.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
81 ศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกทลี่ดลงจากขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ กรณีศึกษาชุมชนนาราชควาย ต าบลนาราชควายอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 13 ) เจ้าของ พัชญทัฬห์ กิณเรศ
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
82 ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภาคปฏิบัติ ด้านการเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ ( อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ วรัทพงศ ์อมรรัฐฒสรรค์1,ผศ.ดร.สนธยา ชมพู2 และดร.ศุภชัย คล่องขยัน3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
83 การสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เกมการศึกษาโปรแกรม Photoshop CS3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท ี่2 ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ มนตรี อินมา1, ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
84 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวดัภาคอสีานตอนบน ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ ธมนพชัร์ อมรรัฐฒสรรค์1,ผศ.ดร.สนธยา ชมพู2 และดร.ศุภชัย คล่องขยัน3
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
85 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 8 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ ธญัญารัตน ์ ตามลู1, ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพฒัน์2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
86 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท ี่1 ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นฤนาถ ยาเขียว1, ดร.ประดิษฐ ์ บุตราช2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
87 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้วัสดุและสมบัติของวัสดุ ภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ เรวชั ตามลู1, ดร.ประดิษฐ ์ บุตราช2
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
88 ความขัดแย้งทางการเมืองไทยกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 : แนวโน้มการปฏิรูปการเมืองไทย ( อ่าน : 9 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ กฤษฎากรณ์ ยงูทอง1, ณฐัวฒุิ บุง้จนัทร์2, ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์3, พีรธร บุณยรัตพนัธุ์4
6/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
89 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ( อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
90 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 20 ) เจ้าของ วินัย วีระวัฒนานนท์1, บุญเลิศ วงค์โพธิ์2, คชรัตน์ ภูฆงั 3
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
91 การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของมหาวทิยาลยัราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์1, แขขวญั สุนทรศารทูล2, ธานี สุขเกษม3 , สุภชยั ตรีทศ4
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
92 ปัจจยัที่มผีลต่อระดับความเสี่ยงจากการท างานกบัสารเบนซีนของพนักงานรับสินค้าทางเรือ ในสถานประกอบการคลงัสินค้าเหลว ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ พรพิมล พงษอ์ินทร์ธรรม1, ผศ.ดร.อารุญ เกตุสาคร2, ดร.ชญาดา พนัธุ์สุข 3
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
93 รูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ สดุดี คำ มี1, แขขวญั สุนทรศำรทูล2, ธำนี สุขเกษม3 , สุภชยั ตรีทศ4
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
94 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ กฤชสร เขม็เหลก็1,ผศ. ดร.แขขวญั สุนทรศารทลู2, ดร.สุภชยั ตรีทศ3,
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
95 พลาสตกิที่สามารถย่อยสลายได้โดยวธิีทางชีวภาพ ( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ ประสงคส์ม ปุณยอุปพทัธ์1, ปราณี พฒันพิพธิไพศาล1
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
96 แนวทางการส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ( อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ ธีรภทัร กิจจารักษ์1, แขขวญั สุนทรศารทูล2, สุภชยั ตรีทศ3 , ศุภชยั คลอ่งขยนั4
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
97 สมรรถนะของผู้บริหารที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ สุภทัธณีย ์ ขนุสิงห์สกลุ1 , ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์2
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
98 การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ( อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ จิรโรจน ์ บุญราช1 , ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์2
5/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
99 จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( อ่าน : 17 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText
100 การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศของอาจารย์แพทย์ศิริราช ( อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นายนเรศ ลือพนัธุ์1, นางอมัพิกา โกมณเฑียร2
4/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา FullText


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>