เสาร์์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

ปฐมนิเทศ ป.เอก

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00-12.00 )
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ ประธานหลักสูตรเป็นประธานการบรรยาย
เข้าชม 710  ลงประกาศเมื่อ : อาทิตย์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561