ชื่อ - นามสกุล :ดร.วิมลรัตน์ ภูผาสุข
ตำแหน่ง :เหรัญญิก
หน้าที่หลัก : มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :