ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ สุขีนัง
ตำแหน่ง :นายทะเบียน
หน้าที่หลัก :มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจาก
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :