ชื่อ - นามสกุล :ดร.บุญเลิศ วงค์โพธิ์
ตำแหน่ง :เลขานุการ
หน้าที่หลัก :ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :