หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา(Environmental Education Program)
โดย : webmaster
อ่าน : 3036
จันทร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

* หลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education Program)  คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา   และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
*อาจารย์ประจำหลักสูตร 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์   Ph.D. (College Teaching) North Texas State University, U.S.A.    ประธานฯ
                                    2. อาจารย์ ดร.รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ  กศ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล                                              กรรมการ
                                    3. อาจารย์ ดร.ธัศษณพัฒน์  ปานพรม  กศ.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล                                             กรรมการ
                                    4. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ภัสสรศิริ   Ph.D. (Environment and Resource Studies) มหาวิทยาลัยมหิดล                    กรรมการ
                                    5.  อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  วงค์โพธิ์  ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                                       เลขาฯ    
* กำหนดการรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 1 -31 ตุลาคม 2561  
* สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-8127513  หรือ 081-8328024  FB: Environmental Education