The Association For Environmental Education of Thailand

ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

About Us

The Association For Environmental Education of Thailand
สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย

ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างองค์ความรู้ ทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมความก้าวหน้า ของบุคคล ชุมชน องค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ เป็นศูนย์รวม ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

กิจกรรม

ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • News Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

  read more
 • News Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

  read more
 • News Title

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting

  read more

The Association For Environmental Education of Thailand สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย

CONTACT US

ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Engine by shopup.com