เกี่ยวกับสมาคมฯ

ประวัติความเป็นมา

          ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม แก่ประชาชนทุกเชื้อชาติในทุกภูมิภาคของโลก การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องเริ่มที่ประชาชนทุกคน ทุกชาติ และทุกภูมิภาคของโลก ต้องร่วมกันเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยสารเคมีที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกันสร้างความตระหนัก  โดยผ่านกระบวนการศึกษาที่เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมศึกษา”  เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงตนอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ในขณะที่การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถาบันการศึกษา ยังมีไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้  การจัดตั้ง “สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย” จึงเป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับที่มีการจัดตั้งสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษา ที่ปรากฏในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

          คณะบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วีระวัฒนานนท์ ได้จัดการประชุมเสวนา หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีข้อสรุปของการประชุม ดังนี้

          The continuing deterioration in the environment occur in every corner of the world; especially the problem of global warming exerts harmful effects on life quality, economy, society, and people of all races in all world regions. In solving such problems, it is essential that all people of all nations and all regions substantially reduce the use of natural resources and the emissions of greenhouse gases. Education process–environmental education has been playing an active role in modification of human values and behaviors in consuming natural resources.

          However, the deterioration in the environment is still threatening and the problem is so tremendous that Environmental Education alone seems unlikely to be able to cope with. It is a trend that world communities turn to another means -- the establishment of associations for environmental education to help alleviate the problems.

          A group of knowledgeable persons, with skills and experiences in environmental education convened on June 18, B.E. 2552 and agreed to establish the Association for Environmental Education of Thailand

  1. ให้มีการจัดตั้ง สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย ขึ้น โดยมีข้อบังคับของสมาคมเป็นกรอบในการดำเนินกิจกรรม
  2. พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
  3. พัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการสิ่งแวดล้อม การวิจัย งานบริการวิชาการ ในหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ
  5. สร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

The AEE-T Association is aiming for joint endeavors to achieve the following objectives : firstly, to create body of knowledge and solution of the environmental problems ; secondly, to promote and dissemination of body of the knowledge ,thirdly, to extend environmental education services to people, communities, and environmental education organizations; fourthly, to promote the advancement in activities, reputation of persons, communities and environmental education organizations ; fifthly, to be a center for environmental education people ; and finally, to work cooperatively with environmental education organizations, locally, nationally, and internationally.

วิสัยทัศน์

          ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ  ความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

          - สร้างองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม

          - การบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

          - เผยแพร่งานวิจัย บทความวิชาการ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

          - สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมความก้าวหน้าของบุคคล ชุมชน องค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม

          - ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ

          - เป็นศูนย์รวม ของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

“ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน  ทำงานอะไร  ถ้าห่วงใยสิ่งแวดล้อม ขอให้ส่งข่าวมายังสมาคมด้วย”

“Let us, the Association, know if you feel concerned with the environment, no matter

what you do and where you are.”

“ขอเชิญ  ท่านที่มีความรักและห่วงใยสิ่งแวดล้อม.. ..ร่วมอุดมการณ์กับสมาคม  และสมัครเป็นสมาชิก”

Those who love and are concerned with the environment are invited

to join the ideology of the AEE-T Association and apply for membership”

ที่ตั้งของสำนักงานสมาคม

            เลขที่ 188  หมู่ที่ 1  ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000

Office of the Association:

            188 Village 1, Tambon Namrid,  Muang District,  Uttaradit Province  53000


คณะกรรมการสมาคม 2564


05 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 1349 ครั้ง

Engine by shopup.com